ОТЪНЕЛѢ

ОТЪНЕЛѢ (4*) союз. С тех пор как:

повели да придеть прозвѹтеръ и съвьрьшить ст҃ѹю слѹжбѹ… ѿнеле бо ѿлучихомъсѧ града. не съподобихомъсѧ тѣхъ при˫ати ст҃ынь. ПрЛ 1282, 12а; страхъ съ мною ѥсть. ѿнелѣ бо быхъ мнихъ. боюсѧ ˫ако болѣ мирьскаго ми ѿвѣща(т). Пр 1383, 63а; пожди мене… да пришедши причащюсѧ ст҃хъ даровъ. ѿнелѣ бо причастихъсѧ въ цр҃кви пр(д)тчевѣ… не при˫а(х) доселѣ сщ҃нь˫а того. (ἐξ ὅτε) СбЧуд к. XIV (1), 65в; ѿнелѣ ѹбо разумѣ(х) ˫ако тво˫а су(т) злобы козни се˫а и страшилища. ни едина(г) ми попече(н)˫а нѣ(с) о тебе. (ἐξότε) ЖВИ XIV–XV, 129а.

Ср. отънели.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

ОТЪНЕЛѢЖЕ →← ОТЪНЕЛИЖЕ

T: 0.136534782 M: 3 D: 3