АЗЪ

АЗЪ (>2000) мест. личн. 1л. Я:

азъ григории ди˫ако(н). написахъ еу(г)лие е. ЕвОстр 10561057, 294г (запись); азъ бо г҃оу моѥмɤ кланѩю сѩ и слоужю. (ἐγώ) Изб 1076, 191 об.; Се азъ мьстиславъ володимирь с҃нъ дьржа роусьскоу землю въ своѥ кнѩжениѥ повелѣлъ ѥсмь с҃ноу своѥмоу всеволодоу ѡ(т)дати боуицѣ ст҃моу геѡргиеви Гр ок. 1130; азъ самъ пометохъ соусѣкъ тъ. и нѣсть въ нѥмь ничьсо же. ЖФП XII, 54г; боудѣте господиѥ мои азъ вамъ рабъ. СкБГ XII, 14а; ни видѣлъ брате ни ты мене ни азъ тебе. ЧудН XII, 76а; Мы оубо отъ ноумиди˫а пришьдъше азъ же и пр҃ста˫а брати˫а агоустинъ и посидии. (ἐγώ) КЕ XII, 147а; и ре(ч) || михаилъ послоушаи пр҃ста˫а. да ти азъ скажю о сихъ. СбТр ХII/ХIII, 32 об. — 33; нынѣ же азъ помыслихъ съ ст҃мь съборомь и съ прп(д)бными ѥп(с)пы нѣкако. ѡ цр(к)вьныхъ вещехъ. испыта(ни)ѥ извѣстьно творити. КН 1280, 540в; рече бо пр(о)ркмь б҃ь.ты разоумъ мои ѡ(т)верзе. азъ же ѡ(т)риноу тебе. да не боудеши ми слоужитель КР 1284, 164б; въпро(с) Аще азъ ооубожаю. и онъ ооубожаѥть. ѥда съгрѣшаю просѩ оу него ноужа ради моѥ˫а ПНЧ 1296, 62; Азъ ѡканеныи рабъ б҃жии. имѩ(р). припадаю къ всѣмъ ст҃ы||мъ молѩсѩ имъ. СбЯр XIII, 108 об. — 109; се азо рабо б҃жи селивьстро. напсахъ. роукописаниѥ. ГрБ № 138, ХIII/ХIV; ты ѥси слепъ како можеши цр(с)тво дьржати. азъ ѥсмь ц(с)рь. ЛΗ ХIIIХIV, 66 об. (1204); на томь(ж) мѣстѣ столпъ постави и написа: ""азъ, велікыи Алеѯандръ ц҃рь, идохъ же и доселѣ"". (ἐγώ) ГА XIIIXIV, 30г; азъ оутро послю по вы. вы же || рьцѣте не едемъ на конѣ(х). ни пѣши идемъ. но понесѣте ны в лодьѣ. ЛЛ 1377, 1515 об. (945); не мните мене игры творѩще. нъ въ истину кр(с)ть˫ана помыслите. аз бо кр(с)ть˫анъ ѥсмь. Пр 1383, 42а; она же ѡ(т)вѣща има рекущи. азъ ѥсмь жена вдова оубога. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 49б; не азъ ли есмь ап҃лъ г҃лавшаго си˫а. придѣте къ мнѣ вси трудившесѩ и азъ покою вы. ИларПосл XI сп. XIV, 193 об.; азъ ѥсмь огнь а сь персть. лжа оубо то ѥсть а не истина. СбХл XIV, 20; и азъ аще начноу живаго б҃а славити. то причтеть мѩ къ въсемъ ст҃ымъ ѥго. Апок XIV (2), 109 об.; азъ ѥсмь оц҃ь сиротамъ. || и мьститель вдовиць. МПр XIV, 23 об. — 24; Гл҃ше авва оръ. ˫ако азъ видѣхъ чл҃вѣка в поустыни и никако же брашна земна за десѩть лѣтъ вкоусивъша. (ἐγώ) ПНЧ XIV, 122г; х(с)ъ ре(ч). вы нѣсте ѡ(т) мира ˫ако и азъ ѡ(т) мира нѣсмь. ГБ XIV, 49в; х҃ъ... ре(ч) бо. азъ ѡц҃ь, азъ братъ, азъ женихъ, азъ домъ, азъ кормитель, азъ ризы, азъ корень, азъ основаниѥ, всѩ ˫аже хощеши азъ есмь, не требоуи ничтоже. (ἐγώ... ἐγώ...) Пч к. XIV, 66 об.; Г(с)ь ре(ч): ѡбратите(с) ко мнѣ, а҃. ѡбращюсѩ к вамъ. СВл XIII сп. к. XIV, 7; Азъ же ѥсмь грѣшьнъ паче всѣхъ чл҃вкъ. не хощю съ чюжими грѣхы погыбнути. СбСоф к. XIV, 113а; и пакы ре(ч) се азъ ѡ(т)хожю мира сего ЗЦ к. XIV, 28б; азъ купець ѥсмъ. ѡ(т) далны˫а страны приидо(х). (ἐγώ) ЖВИ XIVXV, 20г; азъ же грѣшныи ввергохъсѩ. въ ˫аму СбПаис XIV/XV, 165 об.; и ре(ч) к неи варакъ. аще идеши ты со мною. иду и азъ. аще ли не идеши то и азъ не имамъ ити. Пал 1406, 173а; азъ же не повиненъ ѥсмь. ни твоѥмоу ѡц҃ю ні тобѣ ни во ѥдино(м) златницѣ. ПКП 1406, 141а; поѣду азъ къ Звенигороду, противу Володимероу. ЛИ ок. 1425, 145 (1150).

Ср. ˫а, ˫азъ.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

АЗЪБОУКЪВЬНИКЪ →← АЖЬ

T: 0.116823237 M: 3 D: 3