search
А Б В Г Д М Н О П 
АКИНФЪ
АКИНФ|Ъ (8), с. ὑάκινϑος Вид ткани:

и по˫асомь препо˫аса˫асѩ ѡ(т) прапроуда и ѡ(т) вюса и ѡ(т) акинфа и зла(т)мь испещренъ || и оукраше(н). (ἐκ... ὑακίνϑου) ΓΑ XIIIXIV, 2627; ѡблачашежесѩ и въ дроугоую ѡдежю ѡ(т) вюса и акинфа и прапроуда и черви и злата и ѡ(т) всѩко˫а красоты оукрашеноу и ѡдѣноу (ἐκ...ὑακίνϑου) Там же, 27а; ѡво же бѩше прапроудно, дроугоѥ чермьно, ли въ чермьно мочено, аикинфъ свои желчение, вюсъ же имѩ бѣлыи ѡбразъ. (ὑνακίνϑῳ) Там же, 28в; акинфъ къ аѥрови приложенъ, чермьныи же ли червию ѡчервленъ къ ѡгню, прапроудноѥ же ˫авлѩѥть море (ὁ... ὑάκινϑος) Там же.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык..1988.




Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

skip_previousАКАДИМИЯАКИЯНЪskip_next

T: 0.016049044 M: 15 D: 0