search
А Б В Г Д М Н О П 
АКИЯНЪ
АКИ˫АН|Ъ (4*), с. ὠκεανός Океан:

море все и великыи аки˫анъ оуставы сво˫а имоу(т) своѥго двизани˫а (ὁ... ὡκεανός) ГА XIIIXIV, 43б; окр(с)тъ трапезы ограда. знамена˫а море акы˫анъ. вѣчьноѥ окруженьѥ. KB к. XIV, 314в; вси ˫азыци обисѣдѩть ѡ(т) ѥгупта. до оужнѩго акиана. Пал 1406, 59г; вси же афетови ˫азыци. ѡ(т) мидия до еспѣрьскаго расъсѣ˫алисѩ акиана зрѩще на сѣверъ Там же, 60б.

Ср. оки˫анъ.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык..1988.
Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

skip_previousАКИНФЪАКОskip_next

T: 0.020442806 M: 15 D: 0