АМБОНЪ

АМБОН|Ъ (30), с. ἄμβων Амвон, возвышенная площадка в церкви перед царскими вратами:

˫Ако не подобаѥть паче каноньныихъ пѣвьць на амбонъ възлазѩщиихъ поющиихъ инѣмъ нѣкыимъ пѣти въ цр҃кви. (ἐπὶ τὰ ἄμβωνα) ΚΕ XII, 97а; како пѣти или чисти на анбонѣ. аще не ѡблечеть(с) въ бѣлы˫а ризица. КН 1280, 546а; Не по(д)баеть на амбонъ взити никому же ни пѣти. или бж(с)твьна˫а словеса людемъ почитати. КР 1284, 80б; тогда взиде на амбонъ. бл҃жныи патриархъ ѥр(с)лмьскыи. и въздвиже кр(с)тъ ПрЛ XIII, 16г; и логофетоу и ѥпархоу вшедъшема анбонъ цр҃кве великы˫а и наченъшема има ѥретичьство проповѣдати (ἐν τῷ ἄμβωνι) ΓΑ XIIIXIV, 262б; и абие възбнувъ ѡ(т) сна. и влѣзъ на амбонъ нача пѣти. ПрЮр XIV, 42в; е҃і҃• О техъ ˫ако не подобаеть паче точью. кано(н)скымъ пѣвцемъ. на амъбонъ въсходѩщимъ и по оуставоу поющимъ. инѣмъ кымъ пѣти предъ олътаремъ. (ἐεπὶ τὸν ἄμβωνα) ПНЧ XIV, 206а; амбонъ.е҃. камень ѡ(т)валеныи ѡ(т) дверии гроба. и нѣ(с) достоина жена прити и стати пред ні(м) ЗЦ к. XIV, 36б.Смотреть больше слов в « Словаре древнерусского языка (XI-XIV вв.)»

АМИНЪ →← АМБОЛЪ

T: 62